Szkoła Promująca Zdrowie - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Szkoła Promująca Zdrowie

Przystąpienie  Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie  do sieci Szkół Promujących Zdrowie we wrześniu 2015 r.  jest  kontynuacją  prowadzonych od lat  działań  związanych
z propagowaniem zdrowego stylu życia oraz  szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Osiągniecie wyznaczonych celów wymaga zaangażowania  nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.

W celu zapoznania społeczności szkolnej z koncepcją  Szkoły Promującej Zdrowie  podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej nauczyciele  zostaną zapoznani z założeniami oraz standardami programu. Zebrania 
z rodzicami będą  okazją do prezentacji głównych zasad programu dla opiekunów naszych uczniów.

Priorytety  działań w SP nr 27 na najbliższe lata zostaną wskazane w ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów. W konsekwencji sformułowane  będą główne  problemy, które ukierunkują działania całej społeczności szkolnej na lata 2015-2018.

Koordynatorem działań  w programie Szkoły Promujące Zdrowie jest pedagog szkolny mgr Regina Tatara.

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 • edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły,
 • etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły,
 • współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
 • zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
 • włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły lub placówki z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączenie do działań szkoły rodziców oraz do edukacji zdrowotnej służbę zdrowia.

 • systemowość pracy szkoły lub placówki oraz jednomyślność, „intensyfikacja” treści poznanych w szkole przez wspierające działania rodziny i społeczeństwa;
 • podejmowanie zaplanowanych, długotrwałych (a nie tylko akcyjnych) działań dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb;
 • realizowanie edukacji zdrowotnej z aktywnym uczestnictwem uczniów (możliwość podejmowania działań, a nie tylko zdobywania wiedzy);
 • wyjście poza mury szkoły tzn. współpraca z rodzicami i przedstawicielami społeczności lokalnej w rozwiązywaniu ważnych problemów społeczności szkolnej.

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy się na trzech wzajemnie ze sobą połączonych poziomach: klasa-szkoła-rodzice i społeczność lokalna.

Plan działań promujących zdrowie dla klas 1-8 w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie.

Cele:

 • Promowanie aktywności ruchowej.
 • Propagowanie zasad zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia.
 • Dbałość o higienę osobistą.
 • Poznanie zagrożeń wynikających z uzależnień (np. narkotyki, alkohol, nikotyna).
 • Kształtowanie właściwych postaw dotyczących zdrowia psychicznego .
 • Wdrażanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy w sytuacjach zagrażających życiu oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.

Programy realizowane w szkole:

 • Program edukacji antytytoniowej Nie pal przy mnie, proszę dla uczniów klas I – III
 • Program edukacyjny Trzymaj Formę dla uczniów klas IV – VIII
 • Program profilaktyki palenia tytoniu Znajdź właściwe rozwiązanie dla uczniów klas IV- VIII
 • Program Szklanka mleka dla uczniów klas I – VII
 • Program Owoce w szkole dla uczniów klas I – III
 • Inne programy i projekty proponowane w trakcie roku szkolnego.

 

Zadania umożliwiające realizację wyznaczonych celów

Zadania umożliwiające realizację wyznaczonych celów w programie Szkoła Promująca Zdrowie

Zadania do realizacji:

 • Promowanie aktywności ruchowej.
 • Udział uczniów w zajęciach ruchowych.

Sposoby realizacji zadań

Osoby odpowiedzialne

Udział uczniów klas IV – V w zajęciach na basenie.

nauczyciele wychowania fizycznego

Udział uczniów w zawodach i turniejach sportowych.

nauczyciele wychowania fizycznego

Udział uczniów w pozalekcyjnych zajęciach ruchowych
dla klas I – III i IV – VII i gimnazjum.

nauczyciele wychowania fizycznego

Udział w sportowych imprezach środowiskowych. Sportowy Dzień Dziecka

nauczyciele, rodzice
Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych w formie zabaw ruchowych nauczyciele
Przeprowadzenie pogadanek i lekcji wychowawczych
o tematyce zdrowotnej.
wychowawcy klas,nauczyciele wychowania fizycznego

Zadania do realizacji:

 • Propagowanie zasad zdrowego stylu życia.
 • Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
 • Uświadamianie zagrożeń wynikających ze złego stylu życia.
 • Poznanie zagrożeń wynikających z uzależnień (np. narkotyki, alkohol, nikotyna).
 • Dbałość o zdrowie psychiczne.
 • Promocja naturalnych, polskich produktów.  
 Sposoby realizacji zadań  Osoby odpowiedzialne

Przygotowanie gazetek dotyczących zasad prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia.

 uczniowie w klasach , nauczyciele, świetlica
Zajęcia w klasach młodszych Moje zdrowie.  pedagog szkolny, wychowawcy klas, rodzice
Realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnień Nie pal przy mnie, proszę i Znajdź właściwe rozwiązanie wychowawcy klas, rodzice, zaproszeni goście
 Realizacja programów profilaktycznych dotyczących
radzenia sobie z emocjami.
pedagog szkolny, wychowawcy klas
Wystawa prac plastycznych o tematyce uzależnień. pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU
 Przeprowadzenie szkolnych konkursów prozdrowotnych
i dot. Bezpieczeństwa.
 pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU
 Redagowanie i zamieszczanie w gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły artykułów o zdrowym stylu życia.  pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU
Hałas STOP! :godziny wychowawcze, gazetki ścienne, happeningi na przerwach, plakaty, konkursy, prezentacje multimedialne, „lekcje ciszy”.   pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU, nauczyciele
Tydzień tolerancji i życzliwości STOP PRZEMOCY pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU
Akcje Kultura jest coolMoja cooltura.  pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU, nauczyciele
Programy Owoce w szkole dla uczniów klas I – III i Szklanka mleka dla uczniów klas I – VII.  nauczyciele
Wystawa Dary jesieniOwocowy DzieńSałatka owocowo-warzywna.  pedagog szkolny, wychowawcy klas, SU, rodzice
Zadanie do realizacji:

 

 • Kształtowanie właściwych postaw dotyczących higieny osobistej.
Sposoby realizacji zadań Osoby odpowiedzialne
Pogadanki i wystawy na temat higieny osobistej. nauczyciele, pielęgniarka ,SU, świetlica
Akcje profilaktyczne podejmowane przez pielęgniarkę  pielęgniarka

Zadanie do realizacji:

 • Wdrażanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 Sposoby realizacji zadań  Osoby odpowiedzialne
Przypomnienie uczniom i rodzicom procedur i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole  nauczyciele
Spotkania z przedstawicielami Policji Wydziału Ruchu Drogowego, Straży Miejskiej, Policji Wydziału Prewencji  
zaproszeni goście
Organizacja Turnieju BRD Nauczyciele, Policja, PZM
Pogadanki dotyczące bezpieczeństwa. nauczyciele, wychowawcy

Zadanie do realizacji:

 • Kontrola poziomu bezpieczeństwa w szkole.
 Sposoby realizacji zadań Osoby odpowiedzialne
Ankieta dla uczniów i rodziców pedagog szkolny
Zajęcia edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy  zaproszeni goście
Zadanie do realizacji:

 

 • Kształtowanie postaw proekologicznych
  Sposoby realizacji zadań  Osoby odpowiedzialne
 Przeprowadzenie zajęć , gazetki dotyczące ekologii.  wychowawcy, uczniowie, rodzice
Organizacja akcji proekologicznych. wychowawcy klas, SU, rodzice