Logopeda - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Logopeda

Logopeda

mgr Ewa Pieniężna

Logopeda mgr Ewa Pieniężna

ul. Kresowa 7, pokój nr 16

Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę e-mail).

Tel. służbowy: 81 746 19 77

e-mail: e.pieniezna@sp27.lublin.eu

Zadania logopedy

  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  3. odejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
    1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
    2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Godziny pracy logopedy
dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek 8.45 – 11.30
wtorek 9.40 – 10.25
środa 9.40 – 10.25
11.30 – 13.30
czwartek 9.40 – 10.25
piątek 9.30 – 10. 30