Egzamin ósmoklasisty - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Egzamin ósmoklasisty

Terminy Egzaminów Ósmoklasisty

Terminy Egzaminów Ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024
Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania
14 maja (wtorek) język polski 900 120 minut
15 maja (środa) matematyka 900 100 minut
16 maja (czwartek) język obcy nowożytny 900 90 minut

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

 1. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 2. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 3. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 4. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
 5. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w np. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 6. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

 1. 1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
 2. niepełnosprawność
 3. 2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
 4. niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 5. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 6. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
 7. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 8. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:
  1. objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
  2. cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia
 9. zrozumienie czytanego tekstu.

Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2023 r.

Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2023 r.
Opinia może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.

W przypadkach losowych dokumenty mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia.

W 2024 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 14 do 16 maja (wtorek – czwartek).

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

 • o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
 • o 50 minut – w przypadku matematyki,
 • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/