Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowe Nr 27 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

ul. Kresowa 7
20-215 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 13.02.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.02.2024 r.

Strona internetowa Szkoła Podstawowe Nr 27 w Lublinie jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 13.02.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 13.02.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor - Wojciech Josicz, poczta@sp27.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817461977. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Aby dostać się do każdego z budynków Szkoły należy pokonać schody (jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych w pierwszym segmencie budynku od strony szatni) oraz drzwi otwierane ręcznie.
  2. Każdy budynek jest wielokondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
  3. W budynkach nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na chwilę obecną szkoła nie ma możliwości zaoferowania dostępnych rozwiązań w poruszaniu się po budynku.
  4. W odległości 5 metrów od budynków szkoły znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
  5. W budynkach nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym, jednak osoby niewidome i niedowidzące powinny pamiętać o trudnościach, jakie mogą sprawić schody.
  6. Na chwilę obecną nie oferuje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.