Psycholog - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Psycholog

Psycholog mgr Aleksandra Mulawa

Plan obowiązuje od 12.04.2023 r.

Obejmuje pracę psychologa w obu budynkach szkoły (Kresowa 7, Maszynowa 2).

 

Psycholog przyjmuje w pokoju 34 (budynek przy ul. Kresowej 7) oraz w pokoju pedagoga szkolnego (1 piętro, budynek przy ul. Maszynowej 2).

Konsultacje dla rodziców i wychowawców po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznym lub poprzez dziennik elektroniczny).

Telefon: 81 466 46 55, mail służbowy: aleksandra.mulawa@sp27.lublin.eu

Celem pracy psychologa szkolnego są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci. Psycholog  współpracuje z pedagogiem i logopedą szkolnym, wychowawcami, nauczycielami szkoły, rodzicami, dyrekcją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
Korzystanie z pomocy psychologicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Informacje

Godziny pracy psychologa
dzień tygodnia godziny i miejsce pracy
PONIEDZIAŁEK 800– 1430 ul. Maszynowa 2
WTOREK 800 – 1330 ul. Kresowa 7
ŚRODA 930 – 1400 ul. Maszynowa 2
CZWARTEK 830 – 1330 ul. Maszynowa 2
PIĄTEK 830 -1330 ul. Kresowa 7

 1. Planowa obserwacja psychologiczna dziecka (zwrócenie uwagi na różne aspekty jego funkcjonowania, między innymi wyrażanie emocji, rodzaj motywacji do podejmowania działań, relacje z innymi).
 2. Psychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania ucznia prowadzona w oparciu o:
  1. kontakt indywidualny, terapeutyczny z dzieckiem,
  2. rozmowy indywidualne z rodzicami (prawnymi opiekunami),
  3. obserwacja dziecka w grupie szkolnej.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 4. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z uczniami (zajęcia w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego).
 5. Prowadzenie spotkań dla rodziców o charakterze  psychoedukacyjnym.
 6. Niwelowanie zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych uczniów poprzez:
  1. wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  2. wzbudzanie motywacji do pokonywania trudności,
  3. stwarzanie sytuacji do wyrażania emocji, ich odreagowania i radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w różnych sytuacjach.
 7. Stymulowanie funkcji poznawczych, wspomaganie ucznia w rozwoju:
  1. z zakłóceniami, zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych,
  2. z ryzykiem dysleksji,
  3. z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią.
 8. W pracy indywidualnej z uczniem wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce i specjalistyczne programy multimedialne.
 9. Zgodnie z obowiązującą procedurą organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole pomoc psychologiczna uczniom udzielana jest we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka). Zakres w/w pomocy określana jest indywidualnie, zaś zgodę na jej świadczenie rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają na piśmie.