Pedagog specjalny - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny mgr Aleksandra Mulawa

Plan obowiązuje od 12.04.2023 r.

Obejmuje pracę pedagoga specjalnego w obu budynkach szkoły (Kresowa 7, Maszynowa 2).

 

Psycholog przyjmuje w pokoju 34 (budynek przy ul. Kresowej 7) oraz w pokoju pedagoga szkolnego (1 piętro, budynek przy ul. Maszynowej 2).

Konsultacje dla rodziców i wychowawców po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznym lub poprzez dziennik elektroniczny).

Telefon: 81 466 46 55, mail służbowy: aleksandra.mulawa@sp27.lublin.eu

Informacje

Godziny pracy pedagoga specjalnego
dzień tygodnia godziny i miejsce pracy
PONIEDZIAŁEK 800– 1430 ul. Maszynowa 2
WTOREK 800 – 1330 ul. Kresowa 7
ŚRODA  930 – 1400 ul. Maszynowa 2
CZWARTEK 830 – 1330 ul. Maszynowa 2
PIĄTEK 830 -1330 ul. Kresowa 7

 1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w m.in.:
  1. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  2. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
 2. Współpraca z zespołem, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem;
  3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych;
  4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
 4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.
 5. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

W swojej pracy pedagog specjalny kieruje się przede wszystkim szeroko pojętym dobrem dziecka.